ایستگاه های ساماندهی ماشین آلات ساختمانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

ایستگاههای فصلی

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

نرخ نامه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار خبر داد:

راهاندازی بازارچههای محلی میوه و ترهبار در 6 نقطه از شهر کرمان

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و ترهبار و ساماندهی مشاغل شهری درخصوص وظیفهی ذاتی آن سازمان، که ساماندهی میادین عرضهی میوه و ترهبار است، گفت: این سازمان با توجه به اینکه در شهر کرمان میدان میوه و ترهبار توسط اتحادیه و صنوف مربوط بهطور خصوصی و تعاونی اداره میشود، وظیفهی نظارتی را بر عهده دارد.

محمد حسین مومنی افزود: کارشناسان و بازرسان سازمان میادین بر مسائل بهداشتی و نحوهی نگهداری و مدیریت میدان میوه و ترهبار، سرکشی و نظارت دارند و در صورت لزوم، با تخلفاتی که مشاهده شود، از طریق مقام قضایی ورود میکنند تا محلی مناسب برای عرضهی میوه و ترهبار به مردم داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در کرمان میدان میوه و ترهباری که متعلق به سازمان میادین باشد، وجود ندارد، تصریح کرد: اما ایجاد چنین فضایی جزو برنامههای آتی سازمان است.

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و ترهبار شهرداری گفت: برای ایجاد تعامل خوب و مطلوب بین فروشنده و مصرفکنندهی میوه و ترهبار، حسب دستور شهردار و شورای اسلامی شهر و طبق اساسنامهی سازمان، به سمت راهاندازی بازارچههای محلی در سطح شهر حرکت کردهایم تا بتوانیم محصولات لبنی و میوه و ترهبار را از تولید به مصرف و بهصورت مستقیم عرضه کنیم که موجب تعادل قیمت در بازار مصرف میشود.

مومنی با تاکید بر اینکه در حال حاضر در مرحلهی عقد قرارداد با سرمایهگذار هستیم، خاطرنشان کرد: شش قطعه زمین از سوی شهرداری برای این کار اختصاص داده شده؛ نقشههای بازارچه‌ها آماده شده و امیدواریم بتوانیم در شش ماههی نخست امسال، این شش بازارچه را تحویل مردم دهیم.

وی با بیان اینکه اگر از بازارچه ها استقبال خوبی صورت گیرد، میتوانیم آنها را در نقاط دیگر شهر هم گسترش دهیم، افزود: در حال حاضر شش نقطه از شهر از جمله بولوار پزشک، فیروزآباد، الغدیر و کمربندی شرقی و غربی برای راهاندازی بازارچههای محلی میوه و ترهبار در نظر گرفته شده است.

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و ترهبار شهرداری خاطرنشان کرد: این انتخاب بهگونهای بوده که بازارچه‌ها امکان دسترسی مردم در همهی بخشهای شهر را فراهم کنند.

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار
محمد بابایی

حاضرین در سایت

ما 120 مهمان و 2 عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top