ایستگاه های ساماندهی ماشین آلات ساختمانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

ایستگاههای فصلی

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

نرخ نامه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار خبر داد:

ساماندهی کارگران فصلی و ماشینآلات ساختمانی کرمان

 

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار شهرداری کرمان در زمینهی ساماندهی مشاغل شهری گفت: در سالگذشته دو اقدام ساماندهی کارگران فصلی و ساماندهی ماشینآلات ساختمانی از سوی سازمان انجام شده است.

مهندس محمد حسین مومنی افزود: جایگاههای موقت برای استقرار کارگران در نظر گرفته شده؛ ولی سازمان ساخت جایگاههایی دائم و در خور شان برای کارگران و ماشینآلات را در برنامهی خود دارد.

وی بیان کرد: میخواهیم از طریق مشارکت سرمایهگذار، جایگاههای دائمی مناسبی را برای کارگران و ماشینآلات ساختمانی ایجاد کنیم و چهرهی زیبایی به شهر بدهیم؛ این کار، زمانبر است و امیدواریم در سالهای آینده عملی شود.

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار شهرداری کرمان افزود: شهرداری وظیفهی ساماندهی به کارگران را ندارد و فقط باید جایگاهی را برای آنها تعیین کند.

مومنی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از کارگران فصلی، از اتباع بیگانهی غیرمجاز هستند که این مسئله مشکلات متعددی را ایجاد میکند،گفت: سازمانهای مربوط مثل ادارهی تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیروی انتظامی باید برای شناسایی و ساماندهی این افراد ورود کرده و به وظیفهی خود در این رابطه عمل کنند.

وی با بیان اینکه وظیفهی شهرداری فراهم کردن جایگاه مناسب برای استقرار این افراد است که در حال پیگیری آن هستیم، تصریح کرد: برای ساماندهی اصولی وضعیت کارگران در شهر کرمان، باید جلسات مشخصی با حضور فرمانداری، ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی برگزار شود؛ شهرداری به تنهایی نمیتواند این کار را انجام دهد و باید در این زمینه اقدامات تعاملی انجام شود.

مومنی ادامه داد: در زمینهی ماشینآلات ساختمانی هم جلسات متعددی برگزار شده و به این نتیجه رسیدیم که باید در هر چهار گوشهی شهر، یک جایگاه داشته باشیم که دسترسی مردم و خدماتدهی این بخشها بهتر شود و دنبال جذب سرمایهگذار در این زمینه هستیم.

وی با اشاره به اینکه این کار راحتتر از ساماندهی کارگران است، گفت: اقداماتی هم انجام شده و زمینهایی از سوی سازمان مسکن به شهرداری واگذار شده است.

مدیر عامل سازمان میادین، میوه و تره بار شهرداری کرمان با تاکید بر اینکه بهدنبال این هستیم که هزینههای این بخش را با تعامل دستگاههای اجرایی و جذب بخش خصوصی تامین کنیم، خاطرنشان کرد: امیدواریم ساماندهی کارگران و ماشین‌‌آلات ساختمانی در سال آینده به نتیجه برسد؛ بیشترین تلاش ما در سال گذشته معطوف به راهاندازی بازارچههای محلی بود که به مرحلهی بسیار خوبی هم رسیده و امیدواریم تا پایان شش ماههی نخست امسال به اتمام برسد.

 

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار
محمد حسین مومنی

حاضرین در سایت

ما 23 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top