ایستگاه های ساماندهی ماشین آلات ساختمانی

در این بخش ....

اطلاعات بیشتر

ایستگاههای فصلی

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

نرخ نامه

در این بخش ...

اطلاعات بیشتر

آگهي مزایده عمومي

 

سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداري کرمان در نظر دارد جهت اجاره  دو قطعه زمین با متراژ13.5×12  بشرح جدول ذیل جهت فروش صنایع دستی  از طريق برگزاري مزایده عمومي اقدام نمايد . لذا از كليه متقاضیان  دعوت بعمل مي آيد جهت خريد اسناد مزایده از تاريخ 97/11/25لغايت 97/12/9وجهت تسليم پيشنهادات تا تاريخ 97/12/13 به مديريت امور قراردادهاي شهرداري به آدرس کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است وشرکت کنندگان بايد مبلغ مشخص شده در جدول ذیل را به عنوان ضمانت شرکت درمزایده به صورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد واریزی به شماره حساب ذکر شده در اسناد به همراه ساير مدارک تحويل نمايند . بازگشايي پاکتها در تاريخ 97/12/14 انجام خواهد شد ودر صورتيكه برنده  مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمين شرکت درمزایده آنها به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد. بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه ها بعهده برنده مزایده  ميباشد و ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزایده مندرج است.

مديريت ارتباطات و بین الملل شهرداری کرمان

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی
محمد بابایی

حاضرین در سایت

ما 5 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

Go to top